Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden in PDF-formaat

Inhoud


1. Definities

Binnen de Algemene Voorwaarden van Afspraakplanner.com (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden), komen de volgende definities aan bod:

 • Overeenkomst:
  • Iedere rechtsverhouding/ overeenkomst die aangegaan wordt tussen een Partij en Afspraakplanner.com met betrekking tot de Diensten van Afspraakplanner.com en de levering hiervan.

 • Klant:
  • Zowel de natuurlijke als de rechtspersoon, met wie Afspraakplanner.com een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/ of is aangegaan.

 • Afspraakplanner.com:
  • Afspraakplanner.com is een handelsnaam van Woodstep Vloeren B.V., met hoofdkantoor gevestigd in Wierden, ook wel rechtspersoon die een rechtsverhouding aan wil gaan/ aan gaat/ aan is gegaan met Klant en deze Algemene Voorwaarden van toepassing acht op iedere Overeenkomst gemaakt tussen de Partijen Klant en Afspraakplanner.com.

 • Partijen, (ook Partij):
  • Afspraakplanner.com en/ of Klant.

 • Diensten:
  • Alle door Afspraakplanner.com aangeboden/ aan te bieden, te verrichten/ verrichtte werkzaamheden, waaronder ook Softwarematige Diensten en Overige Diensten worden verstaan.

 • Overige Diensten:
  • Alle diensten die geleverd worden door Afspraakplanner.com van elke aard denkbaar, met uitzondering van Softwarematige Diensten.

 • Softwarematige Diensten:
  • Alle diensten te leveren/ geleverd aan Klant middels het internet door Afspraakplanner.com in de vorm van software en aftakkingen hiervan.

 • Leverancier:
  • De verzamelgroep of het individu van onderaannemer(s), licentieverstrekker(s) en/ of andersoortige leverancier(s) van Afspraakplanner.com.

 • Werkdag:
  • Een geldige kalenderdag met een tijdvak van 09:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van weekenden en de officieel erkende, Nederland geldende feestdagen.

 • Vergoeding:
  • De vergoedingen verschuldigd door Klant aan Afspraakplanner.com als tegenprestatie blijkend uit Overeenkomst en zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.


2. Totstandkoming, toepassing en duur overeenkomst

 • 2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de klant zich aanmeldt op de website van Afspraakplanner.com. Klant wordt vóór het aanmelden op de website genoodzaakt om te klikken op de knoppen ‘Gratis starten’ en ‘Hierbij ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

 • 2.2 Deze Algemene Voorwaarden en al zijn bepalingen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Klant en Afspraakplanner.com. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, erkennen beide Partijen dat er niet wordt afgeweken middels alternatieve voorwaarden omtrent inkoop, levering of andere voorwaarden. Er kan enkel worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden wanneer dit expliciet wordt toegezegd door beide Partijen en dit schriftelijk wordt vastgelegd.

 • 2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan door beide Partijen en heeft een duur van één (1) maand, tenzij anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd door beide Partijen. Er wordt gerekend vanaf de eerste of enige leveringsdatum van de desbetreffende Dienst. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd door een Partij. Beide Partijen dienen bij beëindiging van de Overeenkomst rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.


3. Beëindiging Overeenkomst

 • 3.1 De Partij dient de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst in het geval van aanvraag van surséance van betaling, faillissement of ontbinding door verandering op elke mogelijke manier naar rechtspersoon en de daaropvolgende ontbinding.

 • 3.2 Veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling van Klant, mag de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Klant en zonder rechterlijke tussenkomst, worden beëindigd door Afspraakplanner.com.

 • 3.3 Op het moment van enige ontbinding, blijft Klant altijd betaling plichtig voor enige Diensten reeds geleverd door Afspraakplanner.com. Bedragen eerder gefactureerd door Afspraakplanner.com in verband met uitvoering van Overeenkomst, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten toekomend aan Afspraakplanner.com.


4. Diensten

 • 4.1 De levering van de diensten door Afspraakplanner.com vangen aan na totstandkoming van de Overeenkomst. Door de gezamenlijke toezegging door beide Partijen op de Overeenkomst, bevestigt Klant de juistheid van de Overeenkomst en de daarin vermelde gegevens. Daarnaast staat Klant garant voor correcte nakoming van de Overeenkomst.

 • 4.2 Afspraakplanner.com mag ten alle tijden de Diensten wijzigen, vervangen, opschorten en blokkeren, mits dit minimaal één (1) week van tevoren is aangekondigd. Gepland onderhoud- en gerelateerde ‘downtime’ aan Softwarematige Diensten mag zonder aankondiging worden doorgevoerd.

 • 4.3 In het geval van storing aan de Softwarematige Diensten, website, administratie en dergelijke elektronische Diensten en services, kan klant gedurende Werkdagen telefonisch of per e-mail contact opnemen met Afspraakplanner.com. Klant behoeft hier geen Vergoeding voor te betalen, mits deze gebruikt wordt op basis van ‘fair use’. 


5. Gratis Versie

 • 5.1 Afspraakplanner.com biedt Klant de mogelijkheid om gebruik te maken van een gratis versie van de Softwarematige Diensten (Hierna: ‘Gratis Versie’). Bij het aangaan van een Gratis Versie, is de klant geen Vergoeding verschuldigd. De Gratis Versie kan ten alle tijden in overleg met Afspraakplanner.com en tegen betaling worden omgezet naar de volledige versie van de Dienst.

 • 5.2 In overleg met Afspraakplanner.com, is het mogelijk voor Klant om gebruik te maken van een gratis ‘proef versie’ van de Dienst. Iedere proef versie wordt verleend op basis van ‘as is’, zonder enigszins garantie van welke aard dan ook en geldt als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door Afspraakplanner.com. De proef versie en het gebruik hiervan door Klant zal in geen elke manier consequenties hebben voor Afspraakplanner.com en volledig voor risico en rekening zijn van Klant.

 • 5.3 Zowel de Gratis Versie als de proef versie zijn beperkt in functionaliteiten en kunnen, in overeenstemming tussen beide Partijen, worden overgezet naar een volledige versie. Aan de proef versie wordt geen garantie of service verleend.

 • 5.4 Na beëindiging van de proef versie door klant of automatische afloop hiervan, heeft Afspraakplanner.com het recht alle data van Klant te verwijderen, tenzij Klant vooraf om een kopie van de data heeft verzocht. Afspraakplanner.com behoeft niet vooraf aan te geven dat data van Klant wordt verwijderd.


6. Betalingen en Vergoedingen

 • 6.1 Tarieven zijn vooraf bekend bij Klant en zijn periodiek verschuldigd door Klant volgens de daarvoor vastgestelde tarieven, welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij vooraf anders bepaald. Alle Vergoedingen en tarieven worden exclusief enige belastingen toegestuurd met betrekking tot de wet verschuldigde heffingen, tenzij vooraf anders vermeld.

 • 6.2 Alle toegestuurde facturen zijn per direct opeisbaar en worden met inhoud van afspraken tussen Klant en Afspraakplanner.com middels automatisch incasso, overschrijving, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, binnen maximaal dertig (30) dagen na facturatiedatum door Klant betaald. Betaling wordt gedaan zonder verrekening van kortingen en/ of opschortingen.

 • 6.3 Afspraakplanner.com mag prijzen, Vergoedingen en tarieven mogen ten alle tijden redelijkerwijs worden aangepast door Afspraakplanner.com. Over enige aanpassingen zal Afspraakplanner.com Klant uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan wijziging schriftelijk informeren.

 • 6.4 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de bedoelde termijn betaalt, is Klant over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd ter hoogte van anderhalf (1,5) procent per maand. Daarnaast is Afspraakplanner.com hierdoor gerechtigd tot opschorting van het uitvoeren van Diensten zoals bepaald in Overeenkomst.


7. Verplichtingen Afspraakplanner.com

 • 7.1 Afspraakplanner.com zal voor het leveren van Diensten, gekwalificeerde personen beschikbaar stellen en zich inspannen om de levering van genoemde Diensten op zijn best te kunnen uitvoeren.

 • 7.2 Afspraakplanner.com staat er voor in om de Softwarematige Diensten iedere kalenderdag van het jaar beschikbaar te stellen. Toch is dit geen garantie dat de Softwarematige Diensten ook daadwerkelijk zonder fouten en/ of onderbrekingen zal werken. Afgezien van de daadwerkelijke beschikbaarheid van de Softwarematige Diensten, blijft de Klant betaling verschuldigd zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Enige uitzondering hierop is de niet beschikbaarheid die aantoonbaar gemaakt kan worden en niet om geplande onderhoud- en gerelateerde ‘downtime’ van de Softwarematige Diensten, danwel overmacht situaties betreft.

 • 7.3 Diensten die geleverd worden door Leverancier worden geleverd onder voorwaarden van de betreffende Leverancier. Bij bepalingen die zowel in de voorwaarden van de Leverancier als in deze Algemene Voorwaarden zijn betrokken, wordt de voorhand gegeven aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Bij aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, gaat Klant tevens akkoord met de voorwaarden van de Leverancier.

 • 7.4 Afspraakplanner.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door Leverancier op welke manier dan ook. Klant geeft Afspraakplanner.com bevoegdheid om aansprakelijkheidsbeperkingen van anderen namens Klant te aanvaarden.

 • 7.5 Voor alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst, worden alle bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen inzake nakomingen voor Afspraakplanner.com die opgenomen zijn in de wet uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.


8. Verplichtingen Klant

 • 8.1 Klant is verplicht om ten alle tijden geldige gegevens door te geven die in alle opzichten overeenkomen met de daadwerkelijke gegevens van Klant. Indien gegevens worden gewijzigd, is Klant verplicht deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven. Klant zal alle benodigde informatie voor alle Diensten, Softwarematige Diensten en Overige Diensten op adequate en tijdige wijze te verschaffen zonder hiervoor kosten voor Afspraakplanner.com in rekening te brengen.

 • 8.2 Klant draagt zelf verantwoordelijkheid voor de gegevens verstrekt aan Afspraakplanner.com waaronder wachtwoorden en gebruikersnamen, het gebruik van Diensten, de data, de inhoud en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan. Klant zal de Diensten gebruiken binnen de termijn bepaald in Overeenkomst, Algemene Voorwaarden en de wet.

 • 8.3 Wanneer Klant niet tijdig voldoet aan het verschaffen van gegevens zoals vermeld in 8.1, dan heeft Afspraakplanner.com het recht om Diensten, uitvoering en Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens de vooraf besproken tarieven, in rekening te brengen bij Klant. Klant aanvaard hierbij het risico dat ontstaan in verband met de aanspraken van derden die door uitvoering van Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Klant.


9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 Afspraakplanner.com is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt door handelen of nalaten van Afspraakplanner.com. Schadevergoeding die voortvloeit uit het handelen of nalaten van Afspraakplanner.com, heeft een maximale hoogte van het gefactureerde bedrag over een periode van één (1) kalenderjaar (12 maanden).

 • 9.2 Klant heeft enkel recht op schadevergoeding indien schriftelijk bewijs hiervoor wordt aangeleverd binnen dertig (30) dagen na uitvoering van Dienst die de oorspronkelijke klacht opleverde. Bewijs dient binnen deze periode schriftelijk te zijn ontvangen door Afspraakplanner.com.

 • 9.3 Afspraakplanner.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deelse of gehele niet-nakoming van verplichtingen indien er sprake is van overmacht of onschuld. Niet krachtens de wet, rechtshandelingen en/ of in het verkeer geldende opvattingen of andere niet voorzienbare situaties. Onder dergelijke situaties wordt ook tekortkoming van Leverancier(s) verstaan.


10. Persoonsgegevensverwerking en geheimhouding

 • 10.1 Klant heeft altijd recht op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden omtrent de data en informatie van betreffende Klant. Afspraakplanner.com is exclusief rechthebbend op informatie omtrent zijn Diensten, waaronder ondermeer begrepen wordt: technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Het gebruiksrecht wordt verschaft aan Klant en betreft uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht. De duur van het gebruiksrecht is vooraf bepaald in de Overeenkomst. Er wordt geen ander gebruiksrecht verschaft aan Klant anders dan de hierboven genoemde gebruiksrechten tenzij expliciet vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd.

 • 10.2 De gebruiksrechten van Klant zoals bepaald in 10.1 of anders overeengekomen, omvat uitsluitend het recht de Diensten te gebruiken voor een vooraf bepaald aantal en soort gebruikers. Afspraakplanner.com is gerechtigd diverse technische maatregelen, waaronder modules- en/ of gebruikerssleutels te nemen ter bescherming van de Diensten en rechten hieraan gerelateerd.

 • 10.3 Diensten zelfstandig ontwikkelt door Afspraakplanner.com vrijwaart Klant tegen aanspraken van derden met betrekking tot die Diensten, met uitzonderring op Nederlandse wetten en intellectuele eigendommen. Dit geldt enkel indien Klant voldoet aan het tijdig schriftelijk informeren over de inhoud en het bestaan van de aanspraak, voldoende en tijdige medewerking zal verlenen, behandeling van de betreffende zaak aan Afspraakplanner.com overlaat, indien nodig, volmachten aan Afspraakplanner.com te verlenen met betrekking tot naam van Klant en overige benodigde informatie.

 • 10.4 In het geval van een aanspraak door derden op Diensten van Afspraakplanner.com, dient Afspraakplanner.com eerst in adequate gelegenheid gesteld te worden om Diensten of deel hiervan aan te passen of te vervangen. Mochten deze maatregelen onvoldoende effect opleveren, dan is Afspraakplanner.com gerechtigd de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden en de reeds betaalde Vergoedingen aan Klant voor nog niet verrichte diensten op pro rata basis terug te betalen.


11. Losstaande eindbepalingen

 • 11.1 Afspraakplanner.com is altijd gerechtigd om rechten en plichten uit de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te besteden en/ of over te dragen. De Klant is niet gerechtigd rechten en plichten gedeeltelijk of geheel uit te besteden en/ of over te dragen, tenzij vooraf anders overeengekomen door beide Partijen en vastgelegd in Overeenkomst.

 • 11.2 Wijzigingen of aanvullingen die betrekking hebben op Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts krachtig wanneer deze expliciet door beide Partijen zijn overeengekomen en schriftelijk zijn/ worden opgenomen in Overeenkomst. Met uitzondering van datgeen hiervoor is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 • 11.3 Op zowel de Overeenkomsten gesloten tussen Klant en Afspraakplanner.com, als deze Algemene Voorwaarden en geleverde Diensten, is uitsluitend he Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 wordt hierbij uitgesloten.

 • 11.4 Geschillen die tot stand zijn gekomen naar aanleiding van Overeenkomst, Diensten of deze Algemene Voorwaarden of verband hebben hiermee, worden tenzij anders bepaald voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter te Almelo.

Download onze algemene voorwaarden in PDF-formaat